Informace o zpracování osobních údajů

 1. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE
 2. V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak Správce zpracovává Vaše osobní údaje.
 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost HF-ateliér s.r.o., IČ: 070 35 209, se sídlem Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293463 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce: adresa pro doručování Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@hfpa.cz, telefon 224 312 120 (dále jen „Kontaktní údaje správce“).
 3. Správce není dle Nařízení GDPR ani jiných příslušných předpisů povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost Správce a pro řádné poskytování jednotlivých plnění. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je Správce oprávněn zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je Správce oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů. 
 1. Bez souhlasu subjektu údajů je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem (i) plnění povinností Správce, které vyplývají z uzavřených smluv či z předsmluvních jednání (ii) plnění povinností Správce, které jsou uloženy právními předpisy (iii) zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce (např. uplatnění nároků u soudů či jiných orgánů veřejné moci nebo uplatnění nároků u pojišťoven), (iv) plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu. 

Pokud subjekt údajů odmítne Správce osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možné zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění jsou dané osobní údaje nezbytné. 

 1. Pouze se souhlasem subjektu údajů je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem (i) marketingové činnosti (ii) správa zákaznického (uživatelského) účtu.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné. Podrobnější informace ohledně jednotlivých typů zpracování údajů jsou uvedeny v textu dokumentu, jehož prostřednictvím uděluje subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje zpracovávané bez souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovává Správce po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu.
 3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 5. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:
 1. Právo na přístup k osobním údajům u Správce, což znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
 2. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu údajů, případně tím, že tyto osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;
 6. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobí, že Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.
 1. Veškerá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů je možné uplatňovat u Správce písemně za pomocí Kontaktních údajů Správce.
 2. Dále má subjekt údajů právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z Nařízení GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce si vyhrazuje právo upravovat tyto informace o zpracování osobních údajů bez předchozího upozornění. Aktuální verze informací o zpracování osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.hfpastryacademy.cz. Vztahy těmito informacemi výslovně neupravené se řídí Nařízením GDPR a právním řádem České republiky.