obchodní společnosti

HF-ateliér s.r.o.

se sídlem Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8

identifikační číslo: 070 35 209

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293463

pro prodej zboží a poskytování kurzů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hfpastryacademy.cz

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  HF-ateliér s.r.o., IČ: 07035209, se sídlem Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8 (dále jen „HF-ateliér“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi HF-ateliérem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu HF-ateliéru. Internetový obchod je HF-ateliérem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hfpastryacademy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od HF-ateliér, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí kurzu. Kupní smlouva, smlouva o poskytnutí kurzu a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu a smlouvu o poskytnutí kurzu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Znění obchodních podmínek může HF-ateliér měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

B. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.  Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží či kurzů (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží nebo kurzů též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo kurzu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou HF-ateliérem považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. HF-ateliér může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytnutí kurzu (včetně obchodních podmínek).
6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení HF-ateliér, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

C. PRODEJ ZBOŽÍ

1. Uzavření kupní smlouvy
1.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a HF-ateliér není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost HF-ateliéru uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
1.4. Pro objednání zboží vyplní a odešle zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“).
1.5. Před zasláním objednávky HF-ateliéru je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. uvedené v objednávce jsou HF-ateliérem považovány za správné. HF-ateliér neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
1.6. HF-ateliér je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.7. Smluvní vztah mezi HF-ateliér a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je HF-ateliérem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.
1.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


2. Cena za zboží a platební podmínky
2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit HF-ateliéru následujícími způsoby (i) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GP webpay (ii) bezhotovostně převodem na účet HF-ateliéru č. 545051/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet HF-ateliéru“), a to do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky HF-ateliérem (iii) poukazem.
2.2. V případě platby bezhotovostním převodem se cena považuje za uhrazenou dnem, kdy byla příslušná částka připsána na účet HF-ateliéru. V případě, této platební metody je zákazník povinen identifikovat platbu tak, že jako variabilní symbol použije číslo objednávky.
2.3. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit HF-ateliér také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví HF-ateliér ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. HF-ateliér je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví HF-ateliér zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
2.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Odstoupení od kupní smlouvy
3.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být HF-ateliéru odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný HF-ateliérem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny HF-ateliér či na adresu elektronické pošty info@hfpa.cz.
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle části C čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zákazníkem HF-ateliéru vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy HF-ateliéru. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží HF-ateliéru, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle části C čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí HF-ateliér peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je HF-ateliér od zákazníka přijal. HF-ateliér je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, HF-ateliér není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží HF-ateliéru odeslal.
3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je HF-ateliér oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
3.6. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je HF-ateliér také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí HF-ateliér zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.


4. Přeprava a dodání zboží
4.1. Přeprava zboží je možná prostřednictvím (i) přepravce (Česká pošta, DPD apod.) (ii) osobně na adrese Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, a to zejména u zboží, jehož povaze doprava skrze přepravce odporuje (věci k okamžité spotřebě – potraviny). Zákazník je o způsobech přepravy pro jím vybrané zboží ve webovém rozhraní obchodu včas obeznámen.
4.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.3. Je-li HF-ateliér podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.
4.4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.


5. Reklamace zboží
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
5.2. HF-ateliér odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména HF-ateliér odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které HF-ateliér nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití HF-ateliér uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u HF-ateliéru na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

D. POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

1. Uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu

1.1 Veškerá prezentace kurzů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a HF-ateliér není povinen uzavřít smlouvu o poskytnutí kurzu ohledně těchto kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.2 Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany HF-ateliér.
1.3 Předmětem smlouvy je závazek HF-ateliér poskytnout a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek, přičemž zákazník se zavazuje za účast na kurzu zaplatit HF-ateliéru cenu kurzu.
1.4 Do doby, kdy nebude celá cena kurzu ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká HF-ateliér povinnost kurz poskytnout.
1.5 Aktuální nabídka kurzů je k dispozici na webové stránce.


2. Práva a povinnosti stran

2.1 Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Pokud se v těchto obchodních podmínkách používá označení účastník kurzu, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu.
2.2 Osoba ve věku 15 let a mladší může být účastníkem kurzu pouze za doprovodu plnoletého účastníka téhož kurzu.
2.3 Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora HF-ateliér
2.4 Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnost práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
2.5 HF-ateliér a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takové případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
2.6 Účastníci kurzu jsou povinní před nebo po začátku kurzu informovat lektora kurzu o potravinových alergiích, případně dalších omezeních či onemocněních, kterými trpí a je třeba je zohlednit v průběhu kurzu.

3. Platební podmínky

3.1 Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně použije část C odst. 2 těchto obchodních podmínek.

4. Reklamace

4.1 V případě, že kurz neproběhne dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.
4.2 Reklamace se uplatňuje písemně u HF-ateliér pomocí kontaktních údajů uvedených v části H odst. 2 těchto obchodních podmínek, a to nejpozději do 5 dnů od konání kurzu, který je předmětem reklamace. Pokud není reklamace uplatněna v této lhůtě, právo zaniká.
4.3.Reklamace bude vyřízena do třiceti (30) dnů od jejího doručení HF-ateliéru.
4.4 Pokud HF-ateliér shledá reklamaci za odůvodněnou, sjedná na vlastní náklady nápravu. HF-ateliér je oprávněn sjednat nápravu poskytnutím slevy či vrácením části zaplacené ceny za kurz nebo bezplatným umožněním účastnit se jiného kurzu. Volba kompenzace záleží na HF-ateliéru.

5. Odpovědnost

5.1 Účastníci kurzu jsou před začátkem kurzu povinni požádat lektora kurzu o uložení vnesených věcí místa konání kurzu, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místo k tomu určené. V případě nesplnění této povinnosti neodpovídá HF-ateliér za škodu na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.
5.2 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou HF-ateliéru jím nebo účastníky kurzu, případně za škodu způsobenou jiným účastníkům kurzu.

6. Změna a zrušení kurzu

6.1 HF-ateliér si vyhrazuje právo změní termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech (i) nejpozději čtyři (4) dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníku, tj. 6 osobami (ii) HF-ateliér nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu.
6.2 V případě, že bude HF-ateliér nucen kurz zrušit, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit telefonicky nebo emailem zákazníkovi. Současně se v tomto případě HF-ateliér zavazuje poskytnout zákazníkovi náhradní termín kurzu nebo vrátit zákazníkovi cenu kurzu v plné výši, přičemž výběr náleží zákazníkovi, případně poskytne po domluvě se zákazníkem jiné odpovídající protiplnění.
6.3 V případě, že se zákazník nebude moci zúčastnit kurzu v objednaném termínu, přičemž tuto skutečnost oznámí HF-ateliéru nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním kurzu, je HF-ateliér oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 500,- Kč. Pokud o této skutečnosti informují HF-ateliér později, nemá nárok na vrácení ceny kurzu, ale je oprávněn za sebe určit náhradníka, který místo něj kurzu zúčastní.
6.4 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.
6.5 Změny či zrušení kurzu dle toho článku nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
6.6 V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

E. POUKAZY

1. Na smlouvu o koupi poukazu se přiměřeně použijí ustanovení části C těchto obchodních podmínek. Dodání poukazu je možné též v elektronické podobě.
2. Hodnotu poukazu je zákazník či držitel poukazu povinen vyčerpat na celou či částečnou úhradu zboží nebo ceny kurzu. Držitel poukazu ani zákazník nemá nárok na výměnu poukazu za peníze, přičemž pokud je hodnota poukazu vyšší než hodnota zakoupeného zboží či kurzu, držitel poukazu nebo zákazník taktéž nemá nárok na doplacení rozdílu v hodnotě ze strany HF-ateliér.
3. Každý poukaz je označen datem, do kterého je poukaz platný. Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době platnosti. Po skončení platnosti nemá držitel poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby ze strany HF-ateliér.
4. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí kurzu, jejichž cena byla hrazena pomocí poukazu, bude zákazníkovi vrácen poukaz v hodnotě, ve které bylo z poukazu na takovou cenu hrazeno. Platnost takto vráceného poukazu je shodná s platností předchozího poukazu.

F. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje HF-ateliér prostřednictvím elektronické adresy info@hfpa.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle HF-ateliér na elektronickou adresu zákazníka.
2. HF-ateliér je oprávněn k provozování výše uvedených činností na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi HF-ateliér a zákazníkem z uzavřené smlouvy.
4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
5. Veškeré změny nabídky jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) jsou platné do odvolání či ukončení akce.
6. HF-ateliér je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně poukazu, zboží či kurzu, pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci. Současně je HF-ateliér oprávněn odstoupit od smlouvy pro nemožnost splnění objednávky.
7. V případech uvedených v části F odst. 5 těchto obchodních podmínek je HF-ateliér odůvodněném odstoupení od smlouvy včas informovat zákazníka a vrátit zákazníkem hrazenou cenu poukazu, zboží či kurzu na účet, který bude zákazníkem označen.

G. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní HF-ateliér prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www.hfpastryacademy.cz.

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
2. Kontaktní údaje HF-ateliéru: adresa pro doručování Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@hfpa.cz.
3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Příloha

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: HF-ateliér s.r.o., se sídlem Střížkovská 8/9, Střížkov, 180 00 Praha 8

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (doplní zákazník)

Datum objednání: (doplní zákazník)

Jméno a příjmení spotřebitele: (doplní zákazník)

Adresa spotřebitele: (doplní zákazník)

Číslo bankovního účtu spotřebitele pro vrácení peněz: (doplní zákazník)

________________

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: (doplní zákazník)